Ga naar de inhoud
Home » Algemene Voorwaarden Praktijk Om De Hoek

Algemene Voorwaarden Praktijk Om De Hoek

Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Praktijk Om De Hoek diensten van welke aard dan ook aan haar klant levert.

Definities

1.2.1 Praktijk Om De Hoek: eenmanszaak opererend onder de naam Praktijk Om De Hoek, als zodanig ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Hierna te noemen ’Praktijk Om De Hoek’.

1.2.2 Klant: natuurlijke persoon, (school)organisatie of rechtspersoon die met Praktijk Om De Hoek een overeenkomst aangegaan is voor het leveren van diensten. Hierna te noemen ‘klant’.

1.2.3 Begeleiding: alle soorten diensten die Praktijk Om De Hoek in opdracht van haar klant levert, waaronder coachgesprekken en het aanbieden van een e-boek.

Totstandkoming van de overeenkomst

2. De overeenkomst tussen Praktijk Om De Hoek en de klant met betrekking tot het leveren van een dienst komt tot stand door ondertekening door de klant van een aanmeldingsformulier dan wel een schriftelijke orderbevestiging. Door ondertekening van een aanmeldformulier of orderbevestiging verklaart de klant deze Algemene voorwaarden te kennen en te accepteren. Praktijk Om De Hoek maakt een samenvatting van de afspraken van langdurige overeenkomsten.

BTW

3. De door Praktijk Om De Hoek opgegeven tarieven voor haar dienstverlening zijn, tenzij anders opgegeven, 21% BTW.

Betaling

4.1 De klant gaat ermee akkoord om de vergoeding voor de overeengekomen begeleiding binnen 14 dagen te voldoen op een door Praktijk Om De Hoek te bepalen bankrekening. Na ontvangst van de verschuldigde bedragen vindt de begeleiding plaats.

4.2 Is betaling na de in 4.1 genoemde termijn nog niet ontvangen, dan is de klant in verzuim zonder dat hiertoe een schriftelijke ingebrekestelling noodzakelijk is.

4.3 Wanneer de klant in verzuim is, is Praktijk Om De Hoek gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten.

4.4 Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het Praktijk Om De Hoek vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten ten laste van de klant. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

Ontbinding

5. Wanneer de klant in verzuim is, is Praktijk Om De Hoek gerechtigd om haar klant schriftelijk te berichten dat de verstrekte opdracht niet uitgevoerd zal worden onverminderd hetgeen gesteld wordt in artikel 4.1 t/m 4.4. De klant stemt er voorts mee in dat zij afstand doet van het recht om nakoming te vorderen.

Verhindering bij ziekte en/of onvoorziene omstandigheden

6.1 ​Afspraken voor een sessie en/of activiteit beginnen en eindigen op de afgesproken tijdstippen. De klant dient er voor zorg te dragen dat hij/zij tijdig op afgesproken tijdstip en plaats aanwezig is.

6.2 ​Indien een sessie en/of activiteit niet op tijd kan beginnen omdat de klant niet aanwezig is, dan betekent dit niet dat de sessie en/of activiteit voortduurt na het overeengekomen tijdstip. De klant blijft alsdan het volledige tarief verschuldigd.

6.3 De klant dient tijdens een sessie en/of activiteit telefonisch bereikbaar te zijn voor Praktijk Om De Hoek.

6.4 ​Indien de klant een afspraak wenst af te zeggen, dan dient hij/zij hier Praktijk Om De Hoek zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen.

6.5.1 Indien een afspraak door de klant wordt geannuleerd korter dan 24 uur voor aanvang, dan is Praktijk Om De Hoek gerechtigd om het overeengekomen tarief voor de afspraak in rekening te brengen aan de klant. Afwezigheid of annulering ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichting. Er bestaat geen recht op restitutie van het lesgeld of het recht de lessen op een ander moment in te halen.

6.6 ​Praktijk Om De Hoek is te allen tijde gerechtigd om een afspraak af te zeggen of te verzetten indien de afspraak door overmacht geen doorgang kan vinden. Hij/zij zal de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Onder overmacht in dit verband wordt onder meer verstaan: ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Annulering

7.1 Annuleringen dienen schriftelijk, per e-mail of telefonisch plaats te vinden. Digitale middelen kunnen niet geannuleerd worden.

7.2 Bij annulering tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de sessie worden geen annuleringskosten in rekening gebracht.

7.3 Bij annulering, vanaf 1 werkdag of later, voor aanvang van de sessie wordt de sessie rekening gebracht.

7.4 Bij annulering door Praktijk Om De Hoek vindt restitutie plaats van de niet-gewerkte uren.

Auteursrechten

8. Auteursrechten op het e-boek berusten bij Praktijk Om De Hoek en mogen onder andere niet worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar worden gemaakt of aan derden ter beschikking worden gesteld.

Aansprakelijkheid

9. De klant erkent dat Praktijk Om De Hoek niet aansprakelijk is voor schade ontstaan bij de begeleiding door Praktijk Om De Hoek tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Praktijk Om De Hoek. De klant erkent voorts dat er geen sprake is van een resultaatsverplichting van Praktijk Om De Hoek om de gestelde doelen bij de begeleiding te bereiken.

Geschillen

10.1 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

10.2 Bij een klacht kunt u deze stappen nemen:

10.2.1 Ontvangst van de klacht: Wanneer een klant een klacht indient bij Praktijk Om De Hoek, zullen we de ontvangst van de klacht bevestigen. Dit kan via e-mail, telefoon of persoonlijk contact gebeuren.

10.2.2 Onderzoek: Praktijk Om De Hoek zal de klacht grondig onderzoeken om te begrijpen wat er is gebeurd en waarom de klant ontevreden is. Dit kan betekenen dat we met verschillende mensen moeten praten, documenten moeten bekijken, enz.

10.2.3 Reactie: Na het onderzoek zal Praktijk Om De Hoek reageren op de klacht van de klant. Deze reactie zal een duidelijke uitleg bevatten over wat er is gebeurd en hoe Praktijk Om De Hoek van plan is om het probleem op te lossen.

10.2.4 Oplossing: Praktijk Om De Hoek zal proberen een oplossing te vinden die voor beide partijen acceptabel is. Dit kan bijvoorbeeld een aanpassing van de dienstverlening, een terugbetaling of een andere vorm van compensatie zijn.

10.2.5 Follow-up: Na de oplossing zal Praktijk Om De Hoek contact opnemen met de klant om te controleren of deze tevreden is met de manier waarop de klacht is afgehandeld.

10.2.6 Escalatie: Als de klant niet tevreden is met de manier waarop de klacht is afgehandeld, kan hij of zij de klacht verder escaleren. Dit kan betekenen dat ze contact opnemen met een relevante beroepsorganisatie, een ombudsman, of in sommige gevallen een rechtszaak aanspannen.

Vertrouwelijkheid en privacy

11.1 Praktijk Om De Hoek is verplicht tot geheimhouding van alles wat besproken is tijdens of in het kader van de dienstverlening. ​Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

11.2 Praktijk Om De Hoek zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van klant, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Lees voor meer informatie mijn Privacy verklaring.

Beperking aansprakelijkheid

Praktijk Om De Hoek besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van weergegeven informatie. Toch kunnen er, ondanks uiterste zorgvuldigheid, onjuistheden of onvolledigheden insluipen. U kunt aan de inhoud van deze website geen rechten ontlenen. Uiteraard zal Praktijk Om De Hoek een fout of onjuistheid op deze website zo snel mogelijk herstellen. Er kan geen aansprakelijkheid voor de inhoud van dit document worden geaccepteerd.